Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Hlavná stránka Profil školy Dokumenty 2% dane Materská škola Kontakt Verzia pre mobily

Výchovné poradenstvo Stredné školy Špeciálna pedagogika Školský psychológ

Výchovné poradenstvo

Harmonogram dôležitých termínov pre žiakov 9. a 5. ročníka 

Termín 

Úloha 

1.2.2022

Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. 

20.2.2022

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. 

28.2.2022

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. 

31.3.2022

Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. 

15.3.-30.4.2022

Talentové skúšky.

6.4.2022

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 

10.4.2022

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory.  

20.4.2022 

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií. 

21.4.2022

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. 

9.5.2022 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií). 

12.5.2022 

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií). 

18.5.2022

Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka.

1.6.-15.6.2022

Zber záujmu žiakov 4.ročníkovo štúdium na osemročných gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom.

6.6.2022 

Riaditeľ strednej školy zverejní konanie druhého kola. 

21.6.2022 

2. kolo prijímacích skúšok. 

 

Výchovné poradenstvo 

Výchovným poradcom na našej škole je Ing. Eva Šipeková

Počas dištančného vzdelávania máte možnosť zoom konzultácií (po vzájomnej dohode).  

V prípade záujmu môžete výchovnú poradkyňu kontaktovať na emailovej adrese: zs.sipekova@gmail.com alebo správou na Edupage. 

 

Výchovný poradca je súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy, ktorý poskytuje odbornú pedagogickú, metodickú a informatívnu pomoc deťom a žiakom, pedagogickým zamestnancom, zákonným zástupcom najmä v oblasti výchovy a vzdelávania. Výchovný poradca plní úlohy výchovného poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a profesijnom vývine žiaka. 

Kariérny poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov. 

 

Náplň práce výchovného poradcu:

  1. Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývoja detí.  

  1. Poskytovať konzultácie žiakom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informovať ich o otázkach štúdia na ŠŠ a pri voľbe povolania. 

  1. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient. 

  1. Oboznámiť žiakov 5. a 9.ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii k správnej voľbe povolania. 

  1. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8.ročníka k voľbe povolania. 

  1. Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, výchovných a vzdelávacích problémoch. 

  1. Využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod.  

  1. Starostlivosť o talentovaných  a nadaných žiakov a o žiakov s výchovnými a vzdelávacími potrebami.