Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Hlavná stránka Profil školy Dokumenty 2% dane Materská škola Kontakt Verzia pre mobily

Projekty

 1. Máme radi Slovensko 2015

 2. Enviroprojekt 2018

 3. Nové notebooky pre školu 2021

Naša škola získala z prostriedkov MŠVVaŠ 1000,- € na nákup digitálnych technológií. Z projektu sme zakúpili nové notebooky, ktoré pomôžu s výukou na I. stupni.

 1. Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II   

Podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

 • Členovia inkluzívneho tímu:

 • sociálni pedagógovia
 • školskí špeciálni pedagógovia
 • školskí psychológovia

 

Cieľ projektu:

 • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
 • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
 • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk