Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Hlavná stránka Profil školy Dokumenty 2% dane Materská škola Kontakt Verzia pre mobily

Profil školy História školy Rada školy Školský klub detí Združenie rodičov

Základná škola s materskou školou, Kotešová 378

Profil školy

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Veľkosť školy

Základná  škola s materskou školou v Kotešovej získala právnu subjektivitu v roku 2002 a vznikla  spojením základnej  a materskej školy. História školy siaha však až do roku 1934, kedy bola postavená v obci budova pre ročníky 1. – 5. Neskôr, v roku 1961, sa rozšírila o novú budovu, o pár rokov k nej pribudli priestory pre školskú jedáleň a miestna materská škola. Pre deti v poobedňajšom čase je vytvorený školský klub, ktorý zabezpečuje výchovný program pre žiakov I.- V. triedy.

Škola je plnoorganizovaná, v školskom roku 2019/2020 je otvorených 9 tried. Na I. stupni  sú 4 triedy, v každom ročníku po jednej. Na II. stupni je 5 tried.

Počet žiakov už niekoľko rokov pohybuje okolo 180 žiakov. Naplnenosť tried je menšia, čo umožňuje učiteľovi uplatňovať individuálny prístup ku žiakom a vo väčšej miere zavádzať progresívne metódy učenia.

Škola využíva príjemné prostredie rozľahlého areálu s dostatkom zelene a priestoru pre rôzne školské i mimoškolské aktivity. Žiaci majú k dispozícii školský pozemok, trávnatú plochu na športovanie, park na oddych a počas vyučovania aj ihrisko s umelým povrchom.

Materská škola sa nachádza v blízkosti základnej školy. Každoročne stúpa záujem o umiestnenie detí do materskej školy, preto sa rozšíril počet tried: dve oddelenia pre menšie deti a trieda pre deti na predškolskej výchove.

Zamestnancom i žiakom školy  poskytuje stravovacie služby školská jedáleň s dvoma prevádzkami – pre základnú školu a pre materskú školu, kde sa okrem obedov pripravuje pre deti desiata a olovrant.

 

Charakteristika žiakov

 

Základná škola poskytuje vzdelanie pre deti z obce Kotešová a z priľahlých spádových častí Kotešovej: z Oblazova a Bukovej. V poslednom období sa do školy prihlasujú aj deti z obce Veľké Rovné. Organizácia vyučovania je prispôsobená  spojeniam, ktoré žiaci využívajú na dopravu na vyučovanie.

 

Charakteristika pedagogického zboru

 

V materskej škole pôsobí 6 učiteliek, ktoré majú požadované vzdelanie zo strednej pedagogickej školy alebo  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Všetci vyučujúci na základnej škole majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňajú kvalifikačné predpoklady na prácu v školstve. Na I. stupni základnej školy pôsobia 4 učiteľky, na II. stupni je 9 učiteľov.  Odbornosť sa darí napĺňať iba čiastočne, čo vo veľkej miere závisí od počtu tried a  počtu hodín v jednotlivých ročníkoch, ktoré vytvárajú možnosť naplnenia úväzkov vyučujúcich.

V školskom klube detí sú vytvorené dve oddelenia a vychovávateľky majú požadované vzdelanie. 

Na škole pracuje metodické združenie učiteľov I. stupňa a dve predmetové komisie združujúce učiteľov spoločenskovedných a prírodovedných predmetov z druhého stupňa.

Koordináciu práce pre zavádzanie prierezových tém ako súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu majú vo svojej kompetencii poverení pracovníci pre oblasť environmentálnej, mediálnej, dopravnej, multikultúrnej výchovy, pre ochranu života a zdravia, osobnostného a sociálneho rozvoja a tvorbu projektu a prezentačných zručností. Na škole pracuje výchovná poradkyňa, ktorá usmerňuje prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami a zodpovedá za spoluprácu s pedagogicko-psychologickou poradňou.

Škola umožňuje učiteľom ďalšie vzdelávanie a podporuje snahy o kvalifikačný rast. Zamestnanci prešli prípravou IKT, metodickými seminármi a rôznymi odbornými školeniami.

Manažment školy tvorí riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ, ktorá je zároveň zástupkyňou štatutárneho zástupcu a koordinátorkou ŠkVP pre primárne i nižšie sekundárne vzdelávanie, zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu, ktorá bude koordinátorkou ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie. Širšie vedenie školy tvoria: vedúca ŠKD, výchovná poradkyňa, vedúca MZ, vedúce PK pre jednotlivé vzdelávacie oblasti na 2. stupni ZŠ.

 

 

Škola ako životný priestor

 

Škola sa stáva miestom, kde dieťa trávi podstatnú časť dňa, preto sa usilujeme, aby spĺňala nielen kritériá funkčnosti a bezpečnosti, ale  aby bola aj príjemným a podnetným prostredím.

Vsadili sme na silu farby, na jej vplyv na pocit pohody a naša škola prešla celkovou estetickou úpravou. Na školských chodbách sme zaviedli prezentáciu žiackych prác na nástenkách. Tu je možnosť podeliť sa o úspechy a zaujímavé projekty z rôznych predmetov. Často sa využívajú na zdokumentovanie a pripomenutie si  celoškolskej akcie či na ocenenie a verejnú pochvalu. Priestory školy sú vyzdobené žiackymi prácami, ktoré sa pravidelne niekoľkokrát do roka obmieňajú a pomáhajú pri formovaní vkusu a estetického cítenia.

Obnovili sme technické vybavenie na vysielanie školského rozhlasu a snažíme sa ho používať nielen na informovanie žiakov, ale aj na  prezentáciu žiackej tvorby, pripomenutie si výročí, či len na blahoželania, pozdravy a poďakovania.

Škola sa prezentuje na verejnosti rôznymi programami a školskými akadémiami. K tradičným patria vystúpenia žiakov ku Dňu matiek a Vianočná akadémia.