Základná škola s materskou školou Kotešová
Novinky O škole 2% dane Kontakt Učitelia Známky Verzia pre mobily

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Čítanie s porozumením CSP
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hravé čítanie HRC
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SPV
Správanie SPR
Technika THV
Telesná a športová výchova TŠV
Triednicka hodina THF
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2020.0.1190 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.10.2019